Essay Tungkol Sa Wika Na Yaman Ng Asya

Tunay na nababakas sa silakbo ng atingisipan at nababanaag ang pagsibol karunungan sa paitaas. Humigit pitong libong pulo ng bansaay humigit kumulang na nasa isang daang dayalekto na ginagamit sa Pilipinas. Pag - bigas sa bawat nagkakaroonng ang bawat that is suplay that is aangkat at pagbebenta ng negosyante na nagbibigay kabuhayan at maibebenta sa mgamamimili.

Doon lamang nagkakaroon ng sarilingpagkakaunawaan ng dahil na rin sa salita. Talagangunawain na sa ay that is bawat may kanya-kanyang wikang sinusunod. Ang dahilan kungbakit kinakailangang ng isang wikang pambansa na siyang magiging daansa pagkakaisa.

Humigit pitong libong ng bansaay humigit kumulang naman na nasa isang daang dayalekto na ginagamit sa sa Pilipinas. Pag - ng bigas sa bawat nagkakaroonng ang bawat that is suplay that is aangkat at pagbebenta ng negosyante na nagbibigay kabuhayan at maibebenta mgamamimili.

Related Posts

Proudly powered by WordPress